Goya Jasmine Rice

Goya® Jasmine Rice. Thai hom mali rice. 100% white scented enriched. Baby elephant.